Continue reading “Salted Scallions (Rakkyo no shio-zuke)”